PDC preventief diergezondheidscentrum

PDC Het Preventief Diergezondheidscentrum in Berkel en Rodenrijs richt zich op het voorkomen van gezondheidsproblemen bij onder meer honden, katten en konijnen. Veel gezondheidsproblemen bij dieren kunt u voorkomen door de juiste voeding, voldoende beweging, effectieve vlooien & wormenbestrijding en noodzakelijke entingen paarden. Zo zorg ik samen met u er voor dat uw huisdier gezond blijft!

Lees verder

Preventie

Wij willen net als u voorkomen dat uw huisdier ziek wordt. Dit doen wij door: Op maat vaccineren, voorkomen en/of behandelen tegen vlooien, teken en wormen. Gebitsreiniging bij honden, katten en knaagdieren. Voedingsadviezen op maat. Adviseren over beste behandelmethodes Begeleiden van behandeltrajecten bij doorverwijzingen Zo zorg ik er samen met u er voor dat uw huisdier gezond blijft !

Lees verder

Kleine ingrepen

Gebitsreiniging en controle, Nagels knippen, castratie en bestrijding van wormen, vlooien en teken
Veel gezondheidsproblemen bij dieren kunt u voorkomen door de juiste voeding, voldoende beweging, effectieve vlooien & wormenbestrijding en noodzakelijke entingen. Zo zorg ik er samen met u er voor dat uw huisdier gezond blijft !

Lees verder

Algemene Voorwaarden

logo_vrijstaand

Algemene Voorwaarden van “PDC Berkel”. 

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

– Algemene Voorwaarden: Alle bepalingen uit de hieronder omschreven Algemene Voorwaarden;

– Dierenarts: Degene die krachtens de Wet op het wetenschappelijk onderwijs (Stb 1985, 562), de hoedanigheid van Dierenarts heeft verkregen, of op grond van de Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde tot de uitoefening van de diergeneeskunde is toegelaten en die in opdracht van de Cliënt diergeneeskundige behandelingen verricht en/of, in het kader daarvan medicamenten levert en/of verkoopt en/of toedient en/of overige diergeneeskundige adviezen geeft en -diensten verricht;

– Preventief Diergezondheidscentrum (hierna: PDC): De Dierenarts(en) als hierboven gedefinieerd alsmede het  diergezondheidscentrum (al dan niet gebruikmakend van een praktijkruimte of praktijkgebouw) die de Dierenarts(en) met gebruikmaking van alle (hulp) personen, waaronder begrepen maar niet uitsluitend dierenartsen, assistentes, laboranten e.d., al dan niet op basis van een arbeidsovereenkomst, voer(t)(en), in welke juridische rechtsvorm en/of samenwerking dan ook;

– Cliënt: De eigenaar van de te behandelen Patiënt en/of de aanbieder van de Patiënt in wiens opdracht PDC de diergeneeskundige behandelingen verricht en/of, in het kader daarvan medicamenten levert en/of verkoopt en/of toedient en/of overige diergeneeskundige adviezen geeft en diergeneeskundige diensten verricht;

– Patiënt(en): Het door de Cliënt ter behandeling aangeboden dier, dieren of groepen van dieren en/of het dier, de dieren of groepen van dieren waarover en/of ten behoeve waarvan medicamenten worden geleverd en/of toegediend en/of overige diergeneeskundige adviezen worden gegeven en diergeneeskundige diensten worden verricht;

– (Behandelings)overeenkomst: De overeenkomst (van opdracht) tussen PDC en de Cliënt tot het verrichten van diergeneeskundige behandelingen, het leveren en/of toedienen van medicamenten en/of het geven van adviezen en/of het verrichten van (diergeneeskundige) keuringen;

– Debiteur: Degene op wiens naam de factuur van PDC is gesteld;

– Spoedgeval: Deze zorg wordt niet primair door Preventief Diergezondheidscentrum aangeboden. Een spoedgeval betreft een situatie waarin een Patiënt terstond behandeling door een Dierenarts behoeft, dan wel een situatie waarin een Cliënt terstond behandeling van een Patiënt door een Dierenarts wil. Hiervoor wordt doorverwezen naar een Dierenartspraktijk die deze zorg wel aanbiedt.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (Behandelings)overeenkomsten tussen de PDC en de Cliënt.

2.2

Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van de Cliënt binden PDC niet. Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden gelden alleen tussen partijen indien de PDC vooraf schriftelijk met deze aanvullende en/of afwijkende voorwaarden heeft ingestemd.

Artikel 3: Totstandkoming (Behandelings)overeenkomst

3.1

Een overeenkomst tot behandeling komt tot stand en wordt rechtsgeldig zodra de aanbieding van de Patiënt voor behandeling aan PDC door de Cliënt, dan wel zijn vertegenwoordiger of houder van het dier, hoe ook genaamd, wordt gevolgd door een acceptatie voor behandeling door PDC. De aanbieding van de Patiënt kan mondeling, telefonisch, schriftelijk en/of fysiek geschieden.

3.2

Van acceptatie is sprake zodra PDC een aanvang neemt met de behandeling dan wel een datum en/of tijdstip voor behandeling heeft bepaald, dan wel een toezegging heeft gedaan om de behandeling op een nog nader te overeen te komen tijdstip te zullen uitvoeren.

3.3

Er is eveneens sprake van een rechtsgeldige en bindende overeenkomst zodra de Cliënt verzocht heeft om de levering van goederen of diensten anders dan een behandeling en PDC heeft toegezegd aan dit verzoek van de Cliënt te zullen (gaan) voldoen.

3.4

PDC heeft te allen tijde het recht om indien een aanbod tot het sluiten van een (Behandelings)overeenkomst uiteindelijk niet tot een definitieve overeenkomst leidt, alle kosten die PDC heeft moeten maken om de aanbieding aan de Cliënt te verstrekken, in rekening te brengen.

3.5

PDC heeft het recht om het sluiten van een behandelingsovereenkomst ten aanzien van een haar aangeboden Patiënt en/of de levering van bepaalde goederen en/of diensten te weigeren en/of slechts onder bepaalde voorwaarden aan te nemen indien PDC van mening is dat behandeling van de Patiënt door PDC geen althans onvoldoende kans op succes heeft, dan wel indien PDC van mening is dat verdere behandeling niet in het belang van het dier is, dan wel het niet binnen aangeboden diensten van PDC valt.

3.6

In bijzondere gevallen kan PDC de acceptatie afhankelijk stellen van de voldoening van een door haar bepaalde waarborgsom, bijvoorbeeld in de vorm van een aanbetaling van een deel van de door de kliniek te maken kosten voor de Behandeling, dan wel vooruitbetaling te verlangen van de te maken kosten.

Artikel 4: Inhoud (Behandelings)overeenkomst

4.1

De tussen PDC en de Cliënt gesloten (Behandelings)overeenkomst leidt tot een inspanningsverbintenis van PDC tot het leveren van een diergeneeskundige behandeling en/of advies en/of diensten en/of in het kader daarvan te leveren en/of toe te dienen medicamenten. PDC voert deze werkzaamheden uit naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van hem/haar mag worden verwacht. PDC heeft het recht bij het uitvoeren van de (Behandelings)overeenkomst gebruik te maken van derden, zonder dat dit vooraf aan Cliënt behoeft te worden medegedeeld.

Artikel 5: Tussentijdse beëindiging en annulering (Behandelings)overeenkomst

5.1

De tussen PDC en Cliënt gesloten (Behandelings)overeenkomst wordt tussentijds beëindigd door:

  • het uitdrukkelijk verzoek van de Cliënt, waarbij de Cliënt door PDC zo nodig zal worden gewezen op de mogelijke gevolgen van deze voortijdige beëindiging voor de Patiënt en, indien beëindiging geschiedt tegen het advies van de Dierenarts en/of PDC in, erop zal worden gewezen dat dit zal geschieden op risico van de Cliënt en zonodig de Cliënt hierover een schriftelijke verklaring laten afleggen;
  • het overlijden van de te behandelen Patiënt;
  • een eenzijdige beslissing van PDC, indien PDC van mening is dat van hem/haar redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat de diergeneeskundige behandeling zal worden voortgezet omdat er geen redelijke kans (meer) is op een beoogd en/of gewenst resultaat;
  • een eenzijdige beslissing van PDC indien het vertrouwen tussen PDC en de Cliënt op ernstige wijze is verstoord.

5.2

Indien de (Behandelings)overeenkomst op eenzijdig verzoek van PDC tussentijds wordt beëindigd dan zal PDC, alvorens hiertoe over te gaan, de Cliënt hierover informeren en zijn motivatie aan de Cliënt uiteenzetten, tenzij dit niet of niet tijdig mogelijk is.

5.3

Indien een behandelingsovereenkomst voortijdig wordt beëindigd of geannuleerd door de Cliënt is de Cliënt gehouden alle tot dan toe gemaakte kosten te vergoeden, waaronder inbegrepen maar niet uitsluitend zijnde: reistijd en reiskosten, alle kosten van de voor de behandeling reeds gereserveerde: tijd, ruimtes, apparatuur, goederen en/of door derden reeds gemaakte kosten ten behoeve van de Patiënt of Cliënt alsmede voor de behandeling reeds speciaal bestelde goederen.

5.4

Afgesproken bezoeken kunnen tot 12 uur voor aanvang van het bezoek door zowel Cliënt als door PDC kostenloos worden afgezegd. Bij niet tijdig afzeggen door Cliënt worden de gemaakte kosten en gemiste inkomsten ter beoordeling van PDC in rekening gebracht. Dit met een maximum tarief van wat de factuur redelijkerwijs geweest zou zijn indien de afspraak doorgang gevonden zou hebben.

Artikel 6: Tarieven, honoraria en betaling

6.1

Het sluiten van een (Behandelings)overeenkomst verplicht de Cliënt tot betaling van de nota.

6.2

PDC stelt de in rekening te brengen tarieven en honoraria vast volgens zijn eigen tarieven naar gelang tijd en omstandigheden. Op de nota wordt de berekende BTW vermeld.

6.3

Ook indien de behandeling onverhoopt niet of niet volledig het gewenste resultaat geeft, dienen de volledige kosten voor de gepleegde behandeling toch zonder enige korting te worden voldaan aangezien de aangegane overeenkomst altijd het karakter van een inspanningsverbintenis heeft.

6.4

De betaling is verschuldigd:

  • Primair contant terstond na beëindiging van de behandeling dan wel bij het afhalen of de aflevering van de Patiënt of bestelde goederen.
  • Naar keuze van PDC kan in uitzonderingsgevallen worden ingestemd met betaling door overschrijving binnen veertien dagen na de factuurdatum.

6.5

Bij niet tijdige betaling zal de debiteur direct in verzuim zijn en is de debiteur de wettelijke rente verschuldigd over de hoofdsom of restant der vordering. Voor het verzenden van een aanmaning wordt per keer een bedrag van ten minste 5,00 (vijf euro) in rekening gebracht. Op Cliënt rust de plicht adreswijzigingen betreffende het factuuradres tijdig door te geven aan PDC. Het innen van facturen die 21 dagen na de factuurdatum nog niet zijn betaald kan door PDC worden uitbesteed aan een factoringbedrijf. Debiteur is gehouden tot een volledige vergoeding van de daaruit voortvloeiende kosten.

6.6

De Debiteur is niet gerechtigd verrekening, uit welke hoofde dan ook, toe te passen ten aanzien van bedragen, die door de PDC in rekening worden gebracht voor de door de PDC verrichte werkzaamheden.

6.7

Indien de Debiteur in verzuim is en tot incasso wordt overgegaan, is de Debiteur, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten worden, exclusief BTW gesteld op ten minste 15% van de verschuldigde hoofdsom met rente zulks met een minimum van € 50,00 (vijftig euro).

6.8

PDC heeft het recht om in voorkomende gevallen voorafgaand aan de uitvoering van zijn werkzaamheden van de Cliënt een aanbetaling te verlangen en niet eerder met zijn werkzaamheden aan te vangen dan nadat het bedrag door PDC is ontvangen, tenzij PDC op grond van wettelijke en/of gedrags-/tuchtrechtelijke regelgeving verplicht is de aangeboden Patiënt direct de levensreddende behandeling te geven, hoewel dit niet onderdeel is van de aangeboden diensten. Indien verdere behandeling nodig is, zal een doorverwijzing plaatsvinden naar een dierenarts(en)praktijk die wel deze diensten aanbiedt.

6.9

PDC heeft het recht om, indien de Cliënt de Patiënt na voltooiing van de diergeneeskundige behandeling niet of niet tijdig bij PDC ophaalt, dan wel indien aflevering van Patiënt of van goederen bij de Cliënt niet mogelijk is, alle daarmee gepaard gaande extra kosten bij de Cliënt in rekening te brengen, waarbij betalingen allereerst zullen strekken tot voldoening van de verschuldigde kosten, vervolgens tot voldoening van de verschenen rente en pas daarna tot voldoening van de oudste openstaande factuur.

Artikel 7: Klachten

7.1

De Cliënt is verplicht om de door PDC te verrichten prestatie, behandelingen en/of te leveren medicamenten onverwijld na ontvangst of uitvoering te keuren op direct constateerbare gebreken en/of onvolkomenheden. De Cliënt dient klachten over de verrichte diensten, behandelingen en/of goederen binnen 7 dagen nadat het gebrek en/of onvolkomenheid aan de Cliënt kenbaar is geworden en/of had kunnen worden mondeling kenbaar te maken. Deze mondelinge aanzegging dient uiterlijk binnen 7 dagen door de Cliënt schriftelijk bevestigd te worden. Bij overschrijding van één dezer termijnen vervalt enige aanspraak jegens PDC terzake enig gebrek of onvolkomenheid.

7.2

Indien PDC de klacht over de behandeling, de prestatie en/of geleverde goederen gegrond acht, heeft PDC te allen tijde het recht en dient door de Cliënt in de gelegenheid gesteld te worden om:

  • indien dat nog mogelijk is, de prestatie alsnog binnen een redelijke termijn op de juiste wijze te verrichten, of;
  • indien mogelijk het gebrek alsnog weg te nemen dan welke een artikel of dienst te leveren dat zonder dit gebrek is, of;
  • het door de Cliënt verschuldigde bedrag te crediteren;

zulks ter keuze van PDC.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

Algemene bepaling:

8.1

Indien PDC op enigerlei wijze aansprakelijk zal zijn dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van PDC in een voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft. De polisvoorwaarden en polisbladen van deze verzekering liggen bij PDC ter inzage, waarvan een afschrift op eerste verzoek van de Cliënt kosteloos zal worden verstrekt. Vergoeding van indirecte schade is te allen tijde uitgesloten, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door (bedrijfs)stagnatie, gemiste reproductiekansen en dergelijke.

Bijzondere bepalingen:

8.2

Indien er sprake is van een diergeneeskundige keuring, dan gelden in afwijking van het voorgaande lid van dit artikel de volgende bepalingen:

8.2.1. De keurende Dierenarts en/of PDC is niet aansprakelijk voor enige schade – vermogens- en gevolgschade daaronder uitdrukkelijk begrepen – veroorzaakt door het uitvoeren van de keuring dan wel door onjuistheden en onvolledigheden in het opstellen van het onderzoeksrapport tenzij vaststaat dat deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de keurende Dierenarts.

8.2.2. Terzake de onder 8.2.1 genoemde aansprakelijkheid komt slechts de opdrachtgever een vorderingsrecht toe jegens de keurende Dierenarts en/of PDC; anderen dan opdrachtgever kunnen aan het onderzoeksrapport geen enkel recht op schadevergoeding ontlenen.

8.2.3. De aansprakelijkheid zal te allen tijde beperkt zijn tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft. De polisbescheiden van deze verzekering liggen ter inzage bij PDC en op eerste verzoek wordt daarvan kosteloos een afschrift verstrekt.

8.2.4. De artikelen 8.2.1 t/m 8.2.7 zijn ook van toepassing indien de opdrachtgever het onderzoeksrapport niet ondertekent en niettemin het onderzoeksrapport in ontvangst neemt.

8.2.5. Indien opdrachtgever niet de eigenaar van het dier is, staat deze ervoor in dat de eigenaar toestemming heeft verleend voor het uitvoeren van de diergeneeskundige keuring en de artikelen 8.2.1 t/m 8.2.7 ook jegens de eigenaar kunnen worden ingeroepen.

8.2.6. Indien opdrachtgever en/of derden menen dat de gezondheidstoestand van het dier ten tijde van de onderhavige keuring niet overeenkomt met hetgeen in het onderzoeksrapport is vermeld, dienen zij zulks op straffe van verval van ieder vorderingsrecht jegens de Dierenarts en/of PDC binnen bekwame tijd schriftelijk te melden aan hun wederpartij (bij bijvoorbeeld de koopovereenkomst) en deze tot vergoeding van schade aan te spreken, onder gelijktijdige verstrekking van een afschrift van deze melding aan de keuringsdierenarts en de PDC.

8.2.7 Op geschillen over het uitvoeren van de keuring en/of het invulling van dit onderzoeksrapport is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd kennis daarvan te nemen.

8.3

Indien PDC informatie verstrekt over de invoer van dieren in Nederland en/of uitvoer van dieren naar landen buiten Nederland en daarbij geldende in- en/of exportvoorschriften verleent slechts onverschuldigde bijstand, waarbij een succesvolle invoer of uitvoer op geen enkele wijze wordt gegarandeerd en waarbij de Dierenarts en/of PDC, niet aansprakelijk is voor enige schade en/of kosten van welke aard dan ook verband houdend met de betreffende (pogingen tot) invoer of uitvoer van dieren.

8.4

PDC sluit, tenzij sprake is van opzet en/of grove schuld van de Dierenarts en/of PDC, iedere aansprakelijkheid uit voor schade tengevolge van toediening van diergeneesmiddelen door Cliënt zelf en terzake toediening van diergeneesmiddelen in opdracht van derden, alsmede letsel en/of schade door de toediening van deze middelen, de eventuele bijwerkingen daarvan en onzorgvuldigheden bij de vervulling van de daarvoor geldende administratieve verplichtingen en daarmee samenhangende bewijsproblemen.

8.5

Het sluiten van een (Behandelings)overeenkomst en/of het verrichten van diergeneeskundige behandelingen en/of het in het kader daarvan leveren en/of toedienen van medicamenten en/of het geven van diergeneeskundige adviezen en diensten, laat geheel onverlet de risico-aansprakelijkheid van Cliënt en/of derden voor door het dier aangerichte schade in de zin van art. 6:179 BW .

Artikel 9: Eigendom

9.1

PDC behoudt te allen tijde het eigendom van alle voor de behandeling gebruikte hulpmiddelen, originele afschriften, patiëntenkaarten, laboratorium uitslagen en alle andere bescheiden en andere informatiedragers zoals bijvoorbeeld röntgenfoto’s die betrekking hebben op de behandelde Patiënt. PDC zal deze bescheiden gedurende 5 jaar bewaren. De Cliënt kan op verzoek tegen een vergoeding van de kostprijs afschriften krijgen van deze informatie(dragers) en/of andere bescheiden.

Artikel 10: Bijzondere bepalingen

10.1

Het is de verantwoordelijkheid van de Cliënt om een dierenartsenpraktijk achter de hand te hebben waar Cliënt terecht kan voor momenten en situaties, waaronder Spoedgevallen, waarin Cliënt niet (of niet direct) terecht kan bij PDC omdat PDC primair géén urgente zorgverlening (of spoedeisende zorg) biedt. Daarbij heeft PDC beperkende openingstijden die op de website www.pdc-berkel.nl staan vermeld.

10.2

PDC is te allen tijde gerechtigd een zijn toevertrouwd dier dat acuut geraakt in ernstig lijden zonder uitzicht op herstel, te euthanaseren, zonder gehouden te zijn tot enige vergoeding jegens de eigenaar of eventuele andere rechthebbende. Wel zal PDC waar mogelijk proberen de Cliënt voordat wordt overgegaan tot euthanasie te informeren over de ontstane situatie.

10.3

Wetenschappelijk onderzoek

PDC heeft het recht om (onderdelen van) de Patiënt of van de Patiënt afkomstige stoffen te gebruiken voor statistisch en/of wetenschappelijk onderzoek, ofwel in een publicatie te verwerken, tenzij de Cliënt hiertegen uitdrukkelijke en onoverkomelijke bezwaren kenbaar heeft gemaakt. PDC zal zonodig het voornemen om genoemde gegevens te gebruiken voor onderzoek voorafgaand melden aan de Cliënt.

Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

11.1

Op alle (Behandelings)overeenkomsten tussen PDC en de Cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2

In geval een geschil behoort tot de wettelijke competentie van de Arrondissementsrechtbank, is de rechtbank van de plaats van vestiging van PDC bevoegd van het geschil kennis te nemen, onverminderd de bevoegdheid van PDC een geschil aan de volgens de wet bevoegde rechter voor te leggen.