PDC preventief diergezondheidscentrum

PDC Het Preventief Diergezondheidscentrum in Berkel en Rodenrijs richt zich op het voorkomen van gezondheidsproblemen bij onder meer honden, katten en konijnen. Veel gezondheidsproblemen bij dieren kunt u voorkomen door de juiste voeding, voldoende beweging, effectieve vlooien & wormenbestrijding en noodzakelijke entingen paarden. Zo zorg ik samen met u er voor dat uw huisdier gezond blijft!

Lees verder

Preventie

Wij willen net als u voorkomen dat uw huisdier ziek wordt. Dit doen wij door: Op maat vaccineren, voorkomen en/of behandelen tegen vlooien, teken en wormen. Gebitsreiniging bij honden, katten en knaagdieren. Voedingsadviezen op maat. Adviseren over beste behandelmethodes Begeleiden van behandeltrajecten bij doorverwijzingen Zo zorg ik er samen met u er voor dat uw huisdier gezond blijft !

Lees verder

Kleine ingrepen

Gebitsreiniging en controle, Nagels knippen, castratie en bestrijding van wormen, vlooien en teken
Veel gezondheidsproblemen bij dieren kunt u voorkomen door de juiste voeding, voldoende beweging, effectieve vlooien & wormenbestrijding en noodzakelijke entingen. Zo zorg ik er samen met u er voor dat uw huisdier gezond blijft !

Lees verder

Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING

PDC Preventief Diergezondscentrum (hierna te noemen: PDC) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

PDC Preventief Diergezondheidscentrum
Agaat 11, 2651 SB Berkel en Rodenrijs.
Mobielnummer +31 (0)6 150 54 151, E-mailadres info@pdc-berkel.nl

Mevr. M.L. van der Sande is de Functionaris Gegevensbescherming van PDC.  Zij is te bereiken via info@pdc-berkel.nl

Persoonsgegevensverwerking

PDC verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam (inclusief initialen en titulatuur)
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevensverwerking

Onze website www.pdc-berkel.nl en/of diensten heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@pdc-berkel.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel persoonsgegevens verwerking

PDC verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het afhandelen van uw betaling;
 • verzenden van onze nieuwsbrief en/of gerichte reclame;
 • contacteren in het kader van de dienstverlening;
 • informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • afleveren van goederen en diensten bij u.

Geautomatiseerde besluitvorming

PDC neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een persoon direct bij betrokken is (bijvoorbeeld een medewerker van PDC). PDC gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

IDEXX Animana. Dit praktijkmanagement systeem wordt gebruikt om enerzijds uw gegevens en die van uw dier(en) vast te leggen in verband met veterinaire dossiervorming (cliëntdata en patiëntenkaart) en anderzijds om boekhoudkundige (waaronder facturatie) redenen.

Verder wordt gebruikt gemaakt van Microsoft Office programma’s zoals MS Outlook voor mailverkeer en Onedrive  voor het opslaan van bepaalde patiënte informatie.

Bewaartermijn van de persoonsgegevens

PDC bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • We bewaren uw gegevens in het belang van uw dier(en) en voor financieel-boekhoudkundige redenen zolang als u daar geen bezwaar tegen maakt. Indien u uw gegevens wil laten verwijderen, zullen wij dat pas doen, als aan alle financiële verplichtingen aan ons is voldaan.

Persoonsgegevens delen met derden

PDC verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. PDC blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken

PDC gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de door u gebruikte browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door PDC en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar de functionaris Gegevensbescherming via e-mail info@pdc-berkel.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone), de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

PDC wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Persoonsgegevens beveiliging

PDC neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@dpdc-berkel.nl.